gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ปรัชญา

จุดเริ่มต้นของการสร้างงานศิลปะและการออกแบบร่วมสมัยเกิดขึ้นจากการใช้ จินตนาการ  ซึ่งจะต้องได้รับการขัดเกลาอย่างเป็นระบบและพัฒนาเป็นความคิดสร้างสรรค์  และเพราะศิลปะเป็นการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ  นักศึกษาศิลปะจึงจำเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ  ช่างคิดช่างฝัน  รักความก้าวหน้า  รักการเรียนรู้  นอกจากนี้ยังต้องมีทัศนคติทางบวกต่อชีวิต ต่อสังคม และต่อโลกอีกด้วย  หลักสูตรและการจัดระบบการเรียนการสอนศิลปะในคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้จินตนาการและการค้นคว้าที่กว้างไกลและ หลากหลายอันจะเป็นพื้นฐานให้แก่ความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่  จุดเริ่มต้นของทุกความคิดจึงได้รับการให้ความสำคัญและถูกนับเป็นสิ่งมีค่า  ซึ่งจะต้องได้รับการสนับสนุน บ่มเพาะ  ขัดเกลาและจัดระบบเพื่อนำมาสู่การสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม  คณะศิลปกรรมศาสตร์จึงเน้นระบบการจินตนาการส่วนตนโดยมีคณาจารย์เป็นผู้ให้การ สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งด้านแนวคิดและวิธีวิทยาในการสร้างและ เชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เป็น  ระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอนแต่ละวิชา  นอกจากนี้คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ยังมีเจตจำนงและให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพสิ่งแวดล้อมที่นำมาสู่ความเป็น ประชาคม  นักสร้างสรรค์ด้วยการแสวงหา  สะสมและจัดแหล่งสนับสนุนข้อมูลทางศิลปะและการออกแบบในลักษณะต่างๆ อาทิ หนังสือศิลปะ  วีดีทัศน์  ภาพผลงาน  ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  รวมทั้งยังจัดกิจกรรมทางศิลปะหลากหลายลักษณะ  ในพื้นที่ของคณะฯและหอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่จัดสร้างขึ้นทั้งสอง วิทยาเขต

ศิลปะเป็นศาสตร์หนึ่งที่มีบทบาท สำคัญมาตลอดในประวัติศาสตร์ในพัฒนาการทางสังคม  ทั้งในด้านของการส่งเสริมจินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค์  การกล่อมเกลาจิตใจและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  นอกจากนี้ศิลปะยังมีส่วนสร้าง  มูลค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วย  การผลิตบัณฑิตสาขาศิลปะและการออกแบบร่วมสมัยจึงต้องมีความตระหนักถึงความ สำคัญในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณสมบัตินถึงพร้อมต่อความเข้าใจบทบาทของตนทั้ง ในฐานะมนุษย์  ศิลปิน  นักออกแบบและการเป็นสมาชิกของชุมชนและสังคม  มีความเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่หลากหลาย  มีความคิดก้าวหน้าและพร้อมที่จะสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ๆเพื่อประโยชน์แก่ส่วน รวม  การจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  จึงให้ความสำคัญกับการสร้างระบบคิดและวิธีวิทยาแก่นักศึกษาเป็นสำคัญ  การเรียน การสอน  จึงมีลักษณะของการแสวงหา  เรียนรู้จากข้อมูลและองค์ความรู้ที่หลากหลายและฝึกฝนให้รู้จักการรวบรวม  วิเคราะห์  สังเคราะห์ เชื่อมโยงและจัดระบบข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นแนวคิดและวิธีปฏิบัติใน การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบ  นักศึกษาของคณะฯจะถูกฝึกฝนให้เป็นนักค้นคว้าที่มีทัศนคติเปิดกว้าง  สามารถสร้างผลงานศิลปะและงานออกแบบขึ้นจากความเข้าใจปรากฎการณ์ทางสังคม  เข้าใจประวัติศาสตร์และเข้าใจบริบทของยุคสมัยของตน  และเพื่อการเพิ่มพูนประสบการณ์และการสร้างฐานความสามารถในทางศิลปะและการออก แบบระดับอาชีพ  คณะฯได้จัดเชิญอาจารย์พิเศษที่เป็นมืออาชีพและประสบความสำเร็จมาเป็นที่ ปรึกษา  และเป็นกรรมการตรวจโครงการศิลปรรมอันเป็นวิชาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาและเป็น อาจารย์ผู้สนอร่วมกับอาจารย์ประจำในเกือบทุกรายวิชา  นอกจากนี้ยังมีการจัดเชิญวิทยากรทั้งจากในประเทศและต่างประเทศมาจัดบรรยายใน หัวข้อวิชาการต่างๆ  เป็นประจำทุกๆภาคการศึกษา  นอกจากการเรียนรู้จากการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว  คณะฯยังผลักดันให้นักศึกษาจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย  เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงในการปฏิสัมพันธ์กับสังคมอันจะเพิ่มพูน ประสบการณ์  สร้างมุมมองใหม่  และสร้างความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคมให้แก่นักศึกษา

ศิลปะ และงานออกแบบมีฐานะเป็นการสื่อสาร  สื่อทางศิลปะและงานออกแบบในปัจจุบันมีความหลากหลาย  และพัฒนาไปตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง  ดังนั้น  ผู้สร้างสรรค์งานศิลปกรรมจึงต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานในความเข้าใจในภาษาของ สื่อต่างๆและสามารถสื่อสารผ่านสื่อนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้าง สรรค์  การเรียนการสอนของคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  จึงได้จัดการศึกษาการใช้สื่อประเภทต่างๆไว้ในวิชาพื้นฐานของคณะฯ  และภาควิชาด้วย  การสร้างความรู้  ความเข้าใจในธรรมชาติ  ภาษาของสื่อและทฤษฎีร่วมสมัยอย่างเป็นภาวะวิสัยร่วมกับการสร้างความสามารถ ทางเทคนิคต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อเป็นพื้นฐานในการนำเสนอผลงานศิลปะและออกแบบที่ถึงพร้อมทั้งด้านความงาม และความหมาย  และเพื่อตอบสนองพัฒนาการในการสื่อสารและผลิตนี้  คณะฯได้จัดสร้างห้องปฏิบัติการที่หลากหลาย  ทันสมัย  มีคุณภาพเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสใช้งานทั้งในและนอกเวลาเรียน  รวมทั้งจัดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคหลากหลายประเภทคอยดูแลให้คำ แนะนำ  แก่นักศึกษาตลอดการใช้ห้องปฏิบัติการ

ศิลปะเป็นศาสตร์ที่มี บทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคม  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มีความตระหนัก  ในบทบาทนี้และถือเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องสร้างชุมชนนักสร้างสรรค์ที่เข้ม แข็ง  เพื่อสร้างชีวิต  สร้างอนาคต  สร้างสังคม และสร้างโลกที่งดงาม