gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประวัติความเป็นมาของคณะ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตระหนักว่าความรู้ทางด้านศิลปะและการออกแบบจะมีส่วนช่วยส่งเสริมความเจริญทางด้านจิตใจของประชาชนในชาติ   ให้พัฒนาควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  จึงมีแนวคิดที่จะเปิดสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับศิลปะ     และการออกแบบซึ่งในครั้งแรกได้เสนอขอใช้ชื่อคณะมัฑนศิลป์   แต่ได้ทำการเปลี่ยนเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์ตามคำแนะนำของทบวงมหาวิทยาลัย    ประกอบกับเหตุผลที่เห็นว่าการเปลี่ยนชื่อจะทำให้สามารถจัด       การเรียนการสอนได้หลากหลายเหมาะสมกับพัฒนาการในศาสตร์ด้านศิลปกรรม      คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นคณะลำดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ     โดยเปิดหลักสูตรปริญญาตรีศิลปบัณฑิต 2   สาขาวิชาคือสาขาวิชาการ-ออกแบบตกแต่งภายใน  และสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์    ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการจากรัฐมนตรี-ว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (นายทวิช  กลิ่นประทุม) ตามอำนาจใจมาตรา 15         แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมการศึกษาเอกชน พ.ศ.2522 ให้ไว้ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2532  คณะฯจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันก่อตั้งคณะฯซึ่งในปีแรกของการดำเนินการ    คณะฯได้จัดการเรียนการสอนขึ้น ณ อาคาร 4     และอาคารฝึกงาน(ปัจจุบันใช้เป็นสำนักงานฝ่ายกิจการนักศึกษา) วิทยาเขตรังสิต   ต่อมาในปีการศึกษา  2533   จึงได้ย้ายมาจัดการเรียนการสอนในอาคาร 7    และอาคาร 8 วิทยาเขตรังสิต      และได้ปรับการใช้พื้นที่สำนักงานฝ่ายอาคารสถานที่ วิทยาเขตรังสิต       เป็นอาคารโรงฝึกงานเพื่อใช้สอนวิชาพื้นฐานและเป็นห้องปฏิบัติการของภาควิชาทัศนศิลป์ในโอกาสต่อมา

ปีการศึกษา 2535   นับเป็นปีแรกที่มีบัณฑิตของคณะฯสำเร็จการศึกษาเพื่อออกไปรับใช้สังคม    ซึ่งได้รับการยอมรับจากวงการวิชาชีพต่างๆเป็นอย่างดี ต่อมาในปีการศึกษา 2538    คณะฯได้ทำการปรับหลักสูตรของคณะให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในขณะนั้น รวมทั้งได้ขออนุมัติเปิดสอนอีก 1     สาขาวิชาคือ    สาขาวิชาทัศนศิลป์    ซึ่งมีบัณฑิตรุ่นแรกในปีการศึกษา  2541     และได้ดำเนินการขออนุมัติเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทออีกสาขาหนึ่งในปีการศึกษา 2547เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล        ที่ต้องการผลักดันให้กรุงเทพฯ  เป็นศูนย์กลางของแฟชั่นในภูมิภาค รวมทั้งได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรีที่สอง   ในสาขาการออกแบบตกแต่งภายในเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาที่เปิดกว้างแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา   ระดับปริญญาตรีมาแล้ว   และสนใจอยากแสวงหาความรู้เพิ่มเติมสามารถเข้าศึกษาได้ในหลักสูตรดังกล่าว    นอกจากนี้ยังร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาโทในสาขาการจัดการออกแบบตกแต่งภายในซึ่งเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2549

นอกจากภาระกิจในด้านการผลิตบัณฑิต ภาระกิจสำคัญของคณะศิลปกรรมศาสตร์คือการผลิตผลงานสร้าง-สรรค์   งานวิจัยและการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยที่ผ่านมาคณาจารย์ของคณะฯได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมงานค้นคว้าวิจัยเผยแพร่ออกสู่สังคมอย่างสม่ำเสมอ    และเมื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ริเริ่มโครงการหอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โดยได้มีการปรับพื้นที่ห้องเรียน  บริเวณชั้น 3    อาคาร 9(ปัจจุบันเรียกชื่ออาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์) วิทยาเขตกล้วยน้ำไท    ขึ้นเป็นพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะเมื่อปี พ.ศ.2539 คณะศิลปกรรมศาสตร์ก็ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบันซึ่งหอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ     ได้รับการยอมรับว่าเป็นหอศิลปะที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของสังคม      ซึ่งจากการจัดกิจกรรมที่มีคุณค่าอย่างสม่ำเสมอหอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ก็ได้เปิดให้บริการอีกแห่ง ณ   บริเวณชั้น 2   อาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์  วิทยาเขตรังสิต   ในปี พ.ศ.2544 และในปี 2549   ก็ได้ย้ายที่ทำการจากบริเวณชั้น 3 อาคารดร.เจริญ คันธวงศ์  มาที่อาคารวิทยาลัยนานาชาติและหอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตกล้วยน้ำไท    ซึ่งเป็นอาคารที่ออกแบบมาเพื่อลองรับ   การจัดกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒธรรมโดยตรง

ในด้านการบริหารงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีคณบดีมาแล้ว 3 คน คือ
ปีพ.ศ. 2532-33 อาจารย์ยงสฤษดิ์ จารุบูรณะ
ปีพ.ศ. 2534-48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตรา ศรีวิบูล์
ปีพ.ศ. 2548-ปัจจุบัน อาจารย์สรรเสริญ มิลินทสูต   โดยได้บริหารงานในแนวคิดที่ว่า
การสร้างสรรค์ศิลปกรรมเป็นการพัฒนาชาติ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
มุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบนการศึกษาทางศิลปกรรมชั้นนำที่มีมาตรฐานทางวิชาการในระดับสากล
เป็นศูนย์รวมการสร้างสรรค์ การวิจัยและการสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ในแบบองค์รวม
มีคุณธรรม จริยธรรม อันจะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

สีประจำคณะ ชมพูกลีบบัว