gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Fashion and Textile Design


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)           ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)

ชื่อย่อ  (ไทย)           ศป.บ. (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)

ชื่อเต็ม  (อังกฤษ)      Bachelor of Fine and Applied Arts (Fashion and Textile Design)

ชื่อย่อ  (อังกฤษ)       B.F.A. (Fashion and Textile Design)

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

140 หน่วยกิต