gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Product Design


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)       ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์)

ชื่อย่อ  (ไทย)       ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Fine and Applied Arts (Product Design)

ชื่อย่อ  (อังกฤษ)   B.F.A. (Product Design)


จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต