gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

School of Fine and Applied Arts


: คณะศิปลกรรมศาสตร์

CREATIVE COMMUNITY


@ IMAGINE LOUNGE

BUG


: หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ BANGKOK UNIVERSITY GALLERY

bets10


izmir escort

Events


: ไอเดียแลกล้าน

Program in


: Fashion and Textile Design

จุดมุ่งหมายปณิธานและพันธกิจ

วิสัยทัศน์
การสร้างสรรค์ศิลปกรรมเป็นการพัฒนาชาติ  คณะศิลปกรรมศสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันการศึกษาทางศิลปกรรมชั้นนำที่มีมาตรฐานทางวิชาการใน ระดับสากล  เป็นศูนย์รวมการสร้างสรรค์  การวิจัยและการสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ในแบบองค์รวมและมีคุณธรรม  จริยธรรมอันจะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ
1. พัฒนาหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย  ทันสมัย  เป็นสากล  สนับสนุนการมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  เน้นการสร้างและเชื่อมโยงความรู้แบบองค์รวม  ความสามารถในการสื่อสารผ่านสื่อทางศิลปกรรมที่กว้างขวางรวมไปถึงการพูด  การเขียน  สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. สร้างและพัฒนานักสร้างสรรค์และนักวิจัย  รวมทั้งส่งเสริมการผลิตผลงานให้ได้คุณภาพระดับสากล  เพื่อเป็นศูนย์รวมด้านการสร้างสรรค์และการวิจัย
3. พัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนต่อกระบวนการเรียนรู้  การสร้างสรรค์และการวิจัย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีอื่นๆ  พร้อมทั้งกระตุ้นให้คณาจารย์นำมาใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูง สุด
4. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย  สามารถแข่งขันได้
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ  ภาคธุรกิจและชุมชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
6. ขยายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและองค์การชั้นนำในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน
7. สืบสานพัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

อาจารย์
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของคณาจารย์และบุคลากรในคณะฯ

นักศึกษา
1. ดำเนินการพัฒนานักศึกษาใน 4 ด้าน คือ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
2. สร้างชุมชนสร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่สร้างประโยชน์แก่สังคม
3. สนับสนุนและเชื่อมโยงโอกาสในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อให้กับนักศึกษา และบัณฑิต

การสร้างสรรค์และการวิจัย
1. สนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานศิลปะ  การออกแบบ  และการวิจัย ที่มีคุณค่า
2. แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์และการวิจัยทั้งจากภายใน  และภายนอกมหาวิทยาลัย

การบริการทางวิชาการแก่สังคม
1. ดำเนินการบริการทางวิชาการแก่สังคม  โดยมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
2. ดำเนินการบริการทางวิชาการแก่สังคม  โดยสนับสนุนการศึกษานอกระบบ

การทำนุบำรุงและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
1. มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
2. ให้ความสำคัญกับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
3. ให้ความสนับสนุนกับผู้สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม  รุ่นใหม่
4. เชื่อมโยงศิลปะและการออกแบบกับวิถีการดำเนินชีวิตในสังคมร่วมสมัย
5. รวบรวมและเชื่อมโยงองค์ความรู้ใหม่เข้ากับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ

ความสัมพันธ์กับชุมชน สังคม และต่างประเทศ
1. สร้างกิจกรรมพัฒนาชุมชนในทุกระดับ
2. ผลักดัน สนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน สังคม ในหลากหลายรูปแบบและเนื้อหา
3. แสวงหาและดำเนินการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการกับสถาบันหรือองค์กรจากต่างประเทศ

การบริหารและจัดการ
1. ดำเนินการบริหารจัดการอย่างมีระบบ  มุ่งเน้นให้เกิดความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม
2. เน้นการบริหารเชิงยุทธ์
3. ปรับปรุงทัศนคติ  วิธีคิด  วิธีปฏิบัติงานที่เน้นคุณภาพ
4. สร้างความมั่นคงและความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาควิชา/โครงการต่างๆ
5. ดำเนินการบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณอย่างมีระบบ  มุ่งเน้นให้เกิดความโปร่งใส
6. แสวงหาแหล่งเงินสนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย
7. แสวงความเป็นไปได้ในการสร้างรายได้จากกิจกรรมต่างๆ